De MSFC hanteert een strikte klachtenprocedure voor haar studenten die voldoet aan de onderwijsregeling. Een klacht kunt u indienen als u vindt dat bepaalde afspraken niet worden nagekomen. U kunt vanzelfsprekend geen klacht indienen over de uitslag van het examen. Een klacht kan bovendien alleen worden ingediend door een student van de MSFC zelf tijdens het lopende schooljaar.

U bespreekt de klacht eerst met degene die de klacht veroorzaakt heeft. Iemand is zich anders niet bewust van hetgeen u parten speelt en heeft het recht hierop te reageren en de klacht proberen af te handelen. Leidt dit niet tot een oplossing dan dient u uw klacht officieel voor te leggen aan de opleidingscoördinator. In dat geval dient de klacht schriftelijk te worden ingediend en ondertekend. Binnen 10 werkdagen na ontvangt van de brief ontvangt u per e-mail een bevestiging van ontvangst van de klacht. De opleidingscoördinator zal de klacht in behandeling nemen en de zaak uitvoerig onderzoeken. Uiterlijk binnen 4 weken ontvangt u een antwoord van de opleidingscoördinator. Afhankelijk van de aard van de klacht kan er voor gekozen worden schriftelijk terug te antwoorden met het resultaat van het onderzoek van de klacht of u ontvangt een uitnodiging om uw klacht persoonlijk te komen bespreken (locatie: te bepalen door Secretariaat MSFC). In dat geval kan er een onafhankelijke derde als ‘observer’ (Dhr. B. Super (b.super@gmail.com)) bij aanwezig zijn. Tevens kan het gesprek opgenomen worden. Deze tape kan dan eventueel later aan de klachtencommissie worden overhandigd. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid van de klager door de onderwijsinstelling kan
worden opgelost, kan de zaak bij de onafhankelijke derde, Dhr. B. Super, onder de aandacht worden gebracht. Hij zal de klacht opnieuw onderzoeken en een uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen en kan alleen nog via de rechter veranderd worden.

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal alleen inzichtbaar zijn voor medewerkers van de opleiding en de afhandelaars van de klacht. Indien de klacht over een persoon gaat, heeft deze persoon het recht op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van de afhandeling van de klacht en de eventuele uitspraak van de klachtencommissie. De uitspraak van de klachtencommissie zal in principe uiterlijk binnen 6 maanden schriftelijk plaatsvinden. Mocht er meer tijd nodig zijn om onderzoek te doen alvorens er redelijkerwijs een uitspraak gedaan kan worden, zal dit voor die tijd schriftelijk worden medegedeeld aan alle betrokkenen, alsmede de datum waarop de uitspraak zeker gedaan zal zijn.

Alle correspondentie zal worden geadministreerd en 5 jaar worden bewaard.Voor de afwikkeling van een officiële klacht door een student is een uitgebreider reglement voor de klachtencommissie opgesteld. Indien u deze toegestuurd wenst te hebben, kunt u een e-mail sturen naar het Secretariaat MSFC. U krijgt deze dan binnen 7 dagen in PDF toegestuurd.