Algemene voorwaarden bij inschrijving opleiding MSFC BV

Artikel 1 Algemeen

 1. De inschrijving door de student is mogelijk door het toezenden van het inschrijfformulier per email. U dient uw handtekening en datum van ondertekening op het formulier te plaatsen.
 2. De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ondertekende inschrijfformulier is ontvangen.
 3. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestigingsbrief met daarbij het onderwijscontract dat u per email ondertekend retour dient te zenden. U ontvangt tevens per separate email de factuur.
 4. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 5. Door inschrijving geeft de student te kennen onze algemene voorwaarden hebben gelezen en te accepteren.
 6. Uw naam en adresgegevens zullen alleen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de voortgang van de opleiding. Per cursusgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens die aan de betreffende deelnemers wordt verstrekt, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.
 7. De student dient wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig door te geven aan het secretariaat van de opleiding.
 8. Het opleidingsinstituut MSFC BV is gevestigd te Gemeente Westerveld.

Artikel 2 Financiële voorwaarden

 1. Het lesgeld of de termijnbetaling indien van toepassing, dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. De MSFC is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van collegegeld van deelname uit te sluiten.
 3. Bij betaling in termijnen wordt het collegegeld verhoogd met maximaal 5% met een minimum van € 50,00.
 4. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student.
 5. Annulering is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

Artikel 3 Annulering door student

 1. Inschrijving geldt voor de duur van de losse module of de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
 2. De student heeft een bedenktermijn van 14 werkdagen ingaande op de inschrijvingsdatum voor de opleiding. Binnen deze bedenktermijn kan de student de inschrijving zonder kosten annuleren. Zodra de student de factuur (deels) betaald heeft en daarmee het cursusmateriaal heeft ontvangen, heeft de opleiding aangevangen en is annulering van het theoretische deel niet meer mogelijk en vindt geen terugbetaling plaats van de eerste termijn indien van toepassing.
 3. Indien de student door omstandigheden niet meer wenst deel te nemen aan de praktijklessen, kan dit deel tot uiterlijk 4 weken voor aanvang nog geannuleerd worden. Dit dient schriftelijk te geschieden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de praktijklessen.
 4. Bij betaling ineens krijgt de student in dat geval de helft van het collegegeld binnen 4 weken teruggestort teruggestort; bij betaling in twee termijnen is de student vrijgesteld van betaling van de tweede termijn.
 5. Bij annulering na die 4 weken blijft het volledige collegegeld verschuldigd; bij betaling in twee termijnen is de student de tweede termijn dus alsnog verschuldigd.
 6. Bij overlijden tijdens de opleiding zal dat deel van het collegegeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad, terugbetaald worden.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. De opleiding MSFC is niet aansprakelijk voor diefstal. De opleiding is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens studieactiviteiten, tenzij grove schuld aannemelijk kan worden gemaakt. Bij ongevallen en calamiteiten dient de docent of opleidingscoördinator ingeschakeld te worden.
 1. Indien de MSFC onverhoopt van wetswege aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het collegegeld.
 2. De aansprakelijkheid van de MSFC  is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. In geval van aansprakelijkheid is de MSFC uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de door de student betaalde collegegelden. De MSFC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.

Artikel 5 Annulering door MSFC en overmacht

 1. Bij onvoldoende deelnemers behoudt de MSFC het recht om de praktijklessen op te schorten naar een later tijdstip.
 2. De MSFC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de MSFC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de MSFC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 4. De MSFC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naam

 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de MSFC.
 2. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de MSFC.
 3. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 5. De naam en het logo van de MSFC zijn wettelijk beschermd en mogen alleen door mensen gebruikt worden die MSFC gediplomeerd zadelpasser zijn.
 6. Bij misbruik van de naam of het logo van de MSFC kan de student de toegang tot de opleiding ontzegd worden.
 7. Indien met toestemming van de docent tijdens de les wordt gefilmd, mag dit filmpje enkel en alleen voor de eigen studie worden gebruikt en op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden, noch verspreid worden via social media.

Artikel 7 Kwaliteit

 1. De MSFC doet er alles aan een goede kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Mocht de student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus, dan kan de student zich per ondertekende brief wenden tot het management van de opleiding.
 2. De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de student verschuldigde collegegelden.
 3. Indien de student zich schuldig maakt aan wangedrag in welke vorm dan ook jegens medestudenten, docenten of opleidingscoördinator zal de student hierop worden aangesproken en kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd.
 4. Onder wangedrag wordt verstaan alle gedrag dat maatschappelijk als onaanvaardbaar wordt geacht, zoals intimidatie, seksuele intimidatie, bedreiging, chantage, schade toebrengen aan goederen of personen niet te wijten aan een ongeluk, alsmede het in een kwaad daglicht brengen van de opleiding of haar docenten.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De MSFC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Voorts is de MSFC bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke dan dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de MSFC kan worden gevergd.
 3. Indien de MSFC tot opschorting of ontbinding overgaat, is de MSFC op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de MSFC, zal de MSFC zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het cursusgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student  toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam of logo van de MSFC.
 5. In geval van bijzondere en ernstige omstandigheden zoals een terminale ziekte of een ongeval waarbij dusdanige invaliditeit ontstaat dat de student langere tijd niet in staat zal zijn tot het volgen van de opleiding, zal op verzoek van de student dat deel van het cursusgeld terugbetaald worden waarvoor nog geen levering van dienst is geweest.

(wijzigingen voorbehouden)